Φόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα:
Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 15/07/2022 και ώρα 09:00 έως 17/08/2022 και ώρα 24:00

Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Η διαδικασία που ακολουθείται από τον υποψήφιο καταρτιζόμενο είναι η εξής:

  • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
  • Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής παίρνει ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ), ο οποίος αποστέλλεται με τη συμπληρωμένη αίτηση του στο email που έχει δηλώσει.
  • Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος υποβάλλει στην Κ.Ε.Α. Ι.Μ. Σύρου τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως περιγράφεται στην πρόσκληση.

Παρακαλείται ο χρήστης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

Προσωπικά Στοιχεία

Τραπεζικά Στοιχεία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κριτήριο Επιλογής

Κριτήρια Μοριοδότησης

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Λοιποί Όροι - Προϋποθέσεις

  1. Όλα τα στοιχεία της παρούσας είναι αληθή και ακριβή.
  2. Ενημερώθηκα ότι η επεξεργασία όλων των στοιχείων που καταγράφονται στην παρούσα γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή μου σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 5050812 στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
    Η Κ.Ε.Α. Ι.Μ. Σύρου αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα, ή την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών.
    Σε κάθε περίπτωση η Κ.Ε.Α. Ι.Μ. Σύρου υποχρεούται και εφαρμόζει πλήρως του όρους και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) καθώς και την Ελληνική Νομοθεσία. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  3. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου