Ανακοίνωση Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων (Α' Κύκλος)

Το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου δημοσιεύει το προσωρινό μητρώο ωφελουμένων για συμμετοχή σε Δράσεις Συμβουλευτικής-Κατάρτισης-Πιστοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Οι απορριφθέντες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι έως τις 01/09/2021.

Οι αντιρρήσεις /ενστάσεις κατατίθενται εγγράφως (είτε εντύπως στα γραφεία του ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου εντός Μητροπολιτικού Μεγάρου Βαφιαδάκη 2, Ερμούπολη, Σύρος, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@keaimsyrou.gr) προς την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει συσταθεί από το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή αντιρρήσεων/ενστάσεων έως τις 01/09/2021 καθιστά την ένσταση άκυρη.

Μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου